Zawieszenie emerytury i renty

AddThis Social Bookmark Button

Ustawa emerytalna nakłada na emerytów i rencistów oraz płatników składek obowiązek zawiadomienia organu rentowego o podjęciu pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.

Osoby po raz pierwszy ubiegające się o emeryturę lub rentę, stosowną informację zawierają we wniosku o świadczenie. Natomiast osoby podejmujące dodatkową pracę zarobkową, a już uprawnione do świadczeń, zobowiązane są do przesłania Oddziałowi ZUS stosownej informacji. Istotne jest, aby z zawiadomienia tego wynikało, od kiedy została podjęta praca i jaka jest wysokość przychodu.

Zawieszenie prawa do emerytury lub renty następuje wówczas, gdy świadczeniobiorca przedłoży zawiadomienie o zamiarze osiągania przychodu w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Zawieszenie prawa do świadczenia następuje od miesiąca, w którym została wydana decyzja o wstrzymaniu wypłaty albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty świadczenia nie było możliwe i trwa do czasu, gdy emeryt lub rencista nie zmieni jego treści, a więc do czasu gdy nastąpi zmiana wysokości osiąganego przychodu.

Każdy emeryt lub rencista, który w ciągu minionego roku kalendarzowego pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził pozarolniczą działalność (tj. podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych), zobowiązany jest do nadesłania zaświadczenia (oświadczenia) o wysokości osiągniętego przychodu. Zaświadczenie to należy nadsyłać po zakończeniu roku, w terminie  do ostatniego dnia lutego.

W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu podlega:

  • emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie dla każdego zainteresowanego, w zależności od jego daty urodzenia,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba,
  • część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,
  • renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierającego świadczenie na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.) oraz renta rodzinna po tym inwalidzie,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

Za działalność podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym - popularnie określaną jako dodatkowa praca zarobkowa - uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Jest to w szczególności:

1. praca wykonywana w ramach stosunku pracy,

2. praca nakładcza,

3. praca wykonywana na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpraca przy wykonywaniu jednej z tych umów,

4. praca wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub   agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpraca przy wykonywaniu tej umowy,

5. praca wykonywana na podstawie:
- umowy zlecenia,
- umowy agencyjnej,
- innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
- umowy o dzieło,
jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

6. prowadzenie pozarolniczej działalności oraz współpraca przy jej wykonywaniu,

7. praca wykonywana w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

8. odpłatne świadczenie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz

9. pobieranie stypendium sportowego

10. sprawowanie mandatu posła oraz posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora.

Na zawieszenie świadczeń wpływa także przychód uzyskany z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.).

Na zawieszenie wysokości świadczeń wpływa także przychód osiągnięty za granicą.

Należy podkreślić, iż przychody - osiągane przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych  i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia - z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, pozostają bez wpływu na zawieszenie lub zmniejszanie renty. Wynika to z faktu, iż  osoby te  nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania takiej umowy.

Przychód osiągany przez emeryta lub rencistę z tytułu wykonywania określonej dodatkowej pracy  przyjmowany jest w wysokości stanowiącej  podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Niezależnie od wysokości przychodu osiąganego przez osoby uprawnione do ich pobierania, nie podlegają zawieszeniu świadczenia:

  • emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego. (Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem - art. 103a ustawy emerytalnej).
  • osób uprawnionych do renty: inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia i rent rodzinnych po tych inwalidach,
  • osób uprawnionych do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową i renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

Podstawa prawna: art. 103 – 106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

realizacja: noveo interactive